zapraszamy facebook

Regulamin

Submitted by Piotr on sob., 09/03/2016 - 22:06

PRAWO WSTĘPU (DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ)


Prawo wstępu do klubu na dyskoteki lub koncerty mają: osoby, które ukończyły 18 lat osoby, które posiadają ważny bilet wstępu na imprezę lub zaproszenie wystawione przez organizatora, osoby, które wyrażają zgodę na publikację swojego wizerunku w celach marketingowych klubu, przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę, przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji po uzgodnieniu z przedstawicielem organizatora.
Na imprezy organizowane przez klub Wstępu nie mają: osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających osoby wpisane do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji osoby, którym ochrona klubu odmówi prawa wstępu na imprezę. Ochrona nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu!
 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, Uczestnicy imprez masowych są zobowiązani zachować w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń ochrony oraz organizatora imprezy i osób odpowiedzialnych za imprezę.
Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będzie profesjonalna ochrona.
Zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających.
Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.
W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy będą odbierane przez ochronę klubu i przekazane uprawnionym organom.
Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń ochrony klubu.
Nieletni uczestnicy imprezy w godzinach nocnych powinni być pod opieką osób dorosłych Ponadto zakazuje się:
- Wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez
- Rzucania wszelkimi przedmiotami
- Sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody organizatora
Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu i nie stosujące się do poleceń ochrony klubu zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (ar. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.